Styrelsebeslut om parkslide 20190831

Utdrag från styrelseprotokoll:

Gällande Parkslide beslutades att använda både bekämpningsmedel och mekanisk bekämpning. Föreningen tillhandahåller bekämpningsmedlet. Medlemmarna håller efter på och runt sina fastigheter.

Riktlinjer för skötsel av grönområden

2020-03-03

Vårt område skall återspegla den bohuslänska havsnära naturen.
Det innebär en relativt öppen terräng, där man kan se bergsformationer, dalgångar och om möjligt öppet hav. För att åstadkomma detta, fordras att vi kontinuerligt håller efter träd, buskar och dylikt, men låter enstaka träd eller buskar vara kvar och därmed skapa en omväxling som främjar fågellivet och ger harmoni i naturen. Man kan se eller tänka sig grönområdet som en stor trädgård och det behöver därför skötas.

Vill någon fastighetsägare ta bort träd, buskar eller dylikt på föreningens mark, skall denne först tala med närmast berörda grannar. Om man når en överenskommelse, kontaktas grönområdesansvarig, som protokollför och delger styrelse och berörda parter.

Om inte detta fungerar, kontaktas grönområdesansvarig, som fattar ett beslut, som protokollförs och delges styrelsen och berörda parter.